REGULAMIN SKLEPU/SERWISU INTERNETOWEGO

www.cvsite.online

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.cvsite.online działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.cvsite.online, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.cvsite.online zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.cvsite.online umożliwiający złożenie Zamówienia.

 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/elektroniczna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.cvsite.online

 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Agnieszka Gökdaş NIP 7471925712 ul. Młyńska 4/2, 55-050 Sobótka, Polska

 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.cvsite.online prowadzi sprzedaż Produktów w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w Euro (EUR) i zawiera wszystkie składniki. 

 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień www.cvsite.online – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  2. formularz odstąpienia od umowy,

  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.


§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.

 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  1. czas kompletowania Produktów wynosi 1  dni roboczych,

  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cvsite.online

  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:

 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,

 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

 1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: …………………………………………………………………………………………

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cvsite.online

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób


§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. Dokument opracowany za pomocą automatycznego generatora dostępnego na stronie www.lexlab.pl/generator-regulaminu
REGULATIONS OF THE STORE/WEBSITE

www.cvsite.online

§ 1

GENERAL PROVISIONS

The www.cvsite.online store operates on the terms set out in these Regulations.

The Regulations specify the conditions for concluding and terminating Product Sales Agreements and the complaint procedure, as well as the types and scope of services provided electronically by the www.cvsite.online Store, the rules for the provision of these services, and the conditions for concluding and terminating agreements for the provision of electronic services.

Each Service Recipient, upon taking steps to use the Electronic Services of the www.cvsite.online Store, is obliged to comply with the provisions of these Regulations.

In matters not regulated in these Regulations, the following provisions apply:

Act on the provision of electronic services of July 18, 2002,

Act on Consumer Rights of May 30, 2014,

Act on out-of-court resolution of consumer disputes of September 23, 2016,

the Civil Code of April 23, 1964 and other relevant provisions of Polish law.
§ 2

DEFINITIONS CONTAINED IN THE REGULATIONS

ORDER FORM – a form available on the website www.cvsite.online enabling the submission of an Order.

CUSTOMER – a Service Recipient who intends to conclude or has concluded a Sales Agreement with the Seller.

CONSUMER – a natural person who concludes a legal transaction with an entrepreneur that is not directly related to his or her business or professional activity.

ENTREPRENEUR – a natural person, a legal person and an organizational unit that is not a legal person, which is granted legal capacity by law, conducting business or professional activity on its own behalf.

PRODUCT – a movable/electronic item available in the Store that is the subject of the Sales Agreement between the Customer and the Seller.

REGULATIONS – these regulations of the Store.

SHOP – The Service Provider’s online store operating at www.cvsite.online

SELLER, SERVICE PROVIDER – Agnieszka Gökdaş NIP 7471925712 ul. Młyńska 4/2, 55-050 Sobótka, Poland

SALES AGREEMENT – Product Sales Agreement concluded between the Customer and the Seller via the Store.

ORDER – the Customer’s declaration of will constituting an offer to conclude a Product Sales Agreement with the Seller.

PRICE – value expressed in monetary units that the Customer is obliged to pay the Seller for the Product.§ 3

INFORMATION REGARDING PRODUCTS AND THEIR ORDERING

The www.cvsite.online store sells Products in electronic form via the Internet.

The products offered in the Store are new, consistent with the contract and have been legally introduced to the Polish market.

The information available on the Store’s website does not constitute an offer within the meaning of the law. By placing an Order, the Customer submits an offer to purchase a specific Product on the terms specified in its description.

The Product price displayed on the Store’s website is given in Euro (EUR) and includes all ingredients.

Orders can be placed via the website using the Order Form www.cvsite.online – 24 hours a day, all year round.

The condition for placing an Order in the Store by the Customer is to read the Regulations and accept their provisions at the time of placing the Order.
§ 4

CONCLUSION OF A SALES AGREEMENT

To conclude the Sales Agreement, it is necessary for the Customer to place an Order in advance using the method provided by the Seller, in accordance with § 3 points 5 and 6 of the Regulations.

After placing the Order, the Seller immediately confirms its receipt.

Confirmation of acceptance of the Order referred to in point 2 of this paragraph binds the Customer with his Order. Confirmation of receipt of the Order takes place by sending an e-mail.

Confirmation of receipt of the Order includes:

confirmation of all essential elements of the Order,

withdrawal form,

these Regulations containing information on the right to withdraw from the contract.

When the Customer receives the e-mail referred to in point 4 of this paragraph, a Sales Agreement is concluded between the Customer and the Seller.

Each Sales Agreement will be confirmed by a proof of purchase attached to the Product.
§ 5

PAYMENT METHODS

The seller provides the following payment methods:

payment by traditional transfer to the Seller’s bank account,

payment via electronic payment system.

In the case of payment via the electronic payment system, the Customer makes the payment before the execution of the Order begins. The electronic payment system allows you to make payments by credit card or quick transfer from selected Polish banks.

The Customer is obliged to pay the price under the Sales Agreement within 14 business days from the date of its conclusion, unless the Sales Agreement provides otherwise.

The product will only be shipped after payment has been made.§ 6

COST, DATE AND METHODS OF PRODUCT DELIVERY

Product delivery costs, which are covered by the Customer, are determined during the ordering process

Orders.

The Product delivery date includes the Product completion time and the Product delivery time by the carrier:

Product completion time is 1 business day,

delivery of Products constituting movable items by the carrier takes place within the time declared by the carrier, i.e. 1 business day from the moment of sending the shipment (delivery takes place only on business days, excluding Saturdays, Sundays and holidays)§ 7

PRODUCT COMPLAINT

Complaint due to the lack of compliance of the Product with the contract.

The basis and scope of the Seller’s liability towards the Customer who is a Consumer for the lack of compliance of the Product with the contract are specified in the Act on Consumer Rights of May 30, 2014,

the basis and scope of the Seller’s liability towards the Customer who is an Entrepreneur, under the warranty, are specified in the Civil Code Act of April 23, 1964,

The Seller is liable to the Customer who is a Consumer for the lack of compliance of the Product with the contract existing at the time of delivery of the Product and disclosed within 2 years from that moment, unless the shelf life of the Product specified by the Seller or persons acting on his behalf is longer,

notifications about the lack of compliance of the Product with the contract and submitting an appropriate request can be made via e-mail to the following address: info@cvsite.online

the above message in written or electronic form should include as much information and circumstances as possible regarding the subject of the complaint, in particular the type and date of occurrence of the irregularity and contact details. The information provided will significantly facilitate and speed up the processing of the complaint by the Seller,

to assess irregularities and non-compliance of the Product with the contract, the Consumer is obliged to make the Product available to the Seller, and the Seller is obliged to collect it at his own expense,

The Seller will respond to the Customer’s request immediately, no later than within 14 days from the date of filing the complaint,

in the case of a complaint from a Customer who is a Consumer – failure to consider the complaint within 14 days of its submission is tantamount to its acceptance,

in connection with a justified complaint of a Customer who is a Consumer, the Seller accordingly:

covers the costs of repair or replacement and re-delivery of the Product to the Customer,

reduces the price of the Product (the reduced price must be in the proportion of the price of goods consistent with the contract to goods inconsistent with the contract) and returns the value of the reduced price to the Consumer no later than within 14 days of receiving the declaration of price reduction from the Consumer,

in the event of withdrawal from the contract by the Consumer – the Seller refunds the price of the Product no later than within 14 days from the date of receipt of the returned goods or proof of its return. In the event of withdrawal from the contract, the Consumer is obliged to immediately return the goods to the Seller at the Seller’s expense,

the response to the complaint is provided on paper or another durable medium, e.g. e-mail or SMS.
§ 8

RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

Subject to point 10 of this paragraph, the Customer who is also a Consumer who has concluded a distance contract may withdraw from it without giving reasons by submitting an appropriate declaration within 14 days.

In the event of withdrawal from the contract, the Sales Agreement is considered null and void, and the Consumer is obliged to return the Product to the Seller or hand it over to a person authorized by the Seller to collect it immediately, but no later than 14 days from the date on which he withdrew from the contract, unless the Seller proposed that he will pick up the Product himself. To meet the deadline, it is enough to return the Product before its expiry.

In the event of withdrawal from the Sales Agreement, the Product should be returned to the following address: …………………………………………………………………………………………

The Consumer is liable for the reduction in the value of the Product resulting from using it in a way that goes beyond what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the Product, unless the Seller has not informed the Consumer or the entity referred to in § 10 about the method and deadline for exercising the right to withdraw from the contract. and did not provide him with a sample withdrawal form. In order to determine the nature, characteristics and functioning of the Products, the Consumer should handle and inspect the Products only in the same way as he could do it in a stationary store.

Subject to points 6 and 8 of this paragraph, the Seller will refund the value of the Product along with its delivery costs using the same method of payment as used by the Consumer, unless the Consumer has expressly agreed to a different method of return that does not involve any costs for him. . Subject to point 7 of this paragraph, the return will be made immediately, and no later than within 14 days from the moment the Seller receives the declaration of withdrawal from the Sales Agreement.

If the Consumer has chosen a method of delivery of the Product other than the cheapest standard delivery method offered by the Store, the Seller is not obliged to reimburse him the costs incurred in connection with

no additional costs.

If the Seller has not offered to collect the Product from the Consumer himself, he may withhold the refund of payments received from the Consumer until he receives the item back or provides proof of sending it back, depending on which event occurs first.

The Consumer withdrawing from the Sales Agreement, in accordance with point 1 of this paragraph, shall only bear the costs of returning the Product to the Seller.

The fourteen-day period in which the Consumer may withdraw from the contract is counted for the contract under which the Seller delivers the Product and is obliged to transfer its ownership – from the date on which the Consumer (or a third party indicated by him, other than the carrier) took possession of the Product. .

The right to withdraw from a distance contract is not available to the Consumer in the case of a Sales Agreement, among others, in which the subject of the service is non-prefabricated goods, manufactured according to the Consumer’s specifications or serving to meet his individual needs.

Both the Seller and the Customer have the right to withdraw from the Sales Agreement if the other party fails to perform its obligation within a strictly specified period.
§ 9

TYPE AND SCOPE OF ELECTRONIC SERVICES

The Service Provider enables the use of the Electronic Service via the Store, which is the conclusion of Product Sales Agreements.

The provision of Electronic Services to Service Users in the Store takes place on the terms specified in the Regulations.

The Service Provider has the right to post advertising content on the Store’s website. This content constitutes an integral part of the Store and the materials presented therein.
§ 10

TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION AND CONCLUSION OF AGREEMENTS FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES

The provision of the Electronic Service specified in § 9 point 1 of the Regulations by the Service Provider is free of charge.

The contract for the provision of Electronic Services consisting in enabling the submission of an Order in the Store is concluded for a fixed period of time and is terminated when the Order is placed or the Service User stops placing it.

Technical requirements necessary for cooperation with the IT system used by the Service Provider:

computer (or mobile device) with Internet access,

access to e-mail,

Web browser,

enabling Cookies and Javascript in the web browser.

The Service Recipient is obliged to use the Store in a manner consistent with the law and good practices, taking into account the respect for personal rights and intellectual property rights of third parties.

The service recipient is obliged to enter data consistent with the actual situation.

The Service Recipient is prohibited from providing illegal content.
§ 11

COMPLAINTS RELATED TO THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES

Complaints related to the provision of Electronic Services via the Store may be submitted by the Service Recipient via e-mail to the following address: info@cvsite.online

In the above e-mail message, please provide as much information and circumstances as possible regarding the subject of the complaint, in particular the type and date of occurrence of the irregularity and contact details. The information provided will significantly facilitate and speed up the processing of the complaint by the Service Provider.

The Service Provider will consider the complaint immediately, no later than within 14 days from the date of notification.

The Service Provider’s response to the complaint is sent to the Service User’s e-mail address provided in the complaint or in another manner provided by the Service User.
§ 12

FINAL PROVISIONS

Contracts concluded through the Store are concluded in accordance with Polish law.

In the event of inconsistency of any part of the Regulations with applicable law, the relevant provisions of Polish law shall apply in place of the challenged provision of the Regulations.

Any disputes arising from Sales Agreements between the Store and Consumers will be resolved first through negotiations, with the intention of ending the dispute amicably, taking into account the Act on out-of-court resolution of consumer disputes. However, if this would not be possible or would be unsatisfactory for any of the parties, disputes will be resolved by a competent common court, in accordance with point 4 of this paragraph.

Any disputes arising between the Service Provider and the Service Recipient (Customer) who is also a Consumer shall be submitted to the competent courts in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure of November 17, 1964.

The Customer who is a Consumer also has the right to use out-of-court dispute resolution methods, in particular by submitting, after the complaint procedure, an application to initiate mediation or an application for consideration of the case by an arbitration court (the application can be downloaded on the website http://www.uokik.gov. pl/download.php?plik=6223). The list of Permanent Consumer Arbitration Courts operating at the Provincial Inspectorates of the Trade Inspection is available on the website

rnetowa: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. The consumer may also benefit from free assistance from the district (municipal) consumer ombudsman or a social organization whose statutory tasks include consumer protection. Out-of-court redress after the complaint procedure is completed is free of charge.

In order to resolve the dispute amicably, the consumer may, in particular, submit a complaint via the ODR (Online Dispute Resolution) online platform, available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

The document was developed using an automatic generator available at www.lexlab.pl/generator-regulaminu